DZIAŁALNOŚC NIEREJESTROWANA – SPRZEDAŻ BEZ ZAKŁADANIA FIRMY

Działalność nierejestrowa (nierejestrowana, nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność nierejestrowana – na czym polega?

Działalność nierejestrowana to drobna działalność zarobkowa. Możesz ją prowadzić, jeżeli chcesz sprawdzić swój pomysł na biznes. Działalność ta, nawet jeśli przybiera wszystkie cechy działalności gospodarczej, to ze względu na osiągany przychód może być z niej wyłączona. Działalność nierejestrowana charakteryzuje się między innymi:

 • brakiem rejestracji w CEIDG,
 • brakiem rejestracji do ZUS i opłacania składek ZUS,
 • brakiem obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku,
 • prowadzeniem ewidencji przychodów,
 • koniecznością rozliczenia dochodów w zeznaniu rocznym.

Działalność nierejestrowana przepisy

Art. 5. – [Działalność nieewidencjonowana] – Prawo przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw Dz.U.2023.221 t.j. Akt obowiązujący

Wersja od: 28 października 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.

Art.  5.  [Działalność nieewidencjonowana]

1.  Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

2.  Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

3.  Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

6.  Przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.


Działalność nierejestrowana, nawet jeśli ma wszystkie kluczowe cechy działalności gospodarczej, to wyjątkowo nie jest traktowana jak działalność gospodarcza, o ile uzyskane przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Działalność gospodarcza to działalność:

 • zorganizowana
 • mająca charakter zarobkowy
 • prowadzona w sposób ciągły
 • prowadzona we własnym imieniu.

Na działalności nierejestrowanej możesz prowadzić sklep internetowy.

NIE WIESZ CO SPRZEDAWAĆ? KUP GOTOWY SKLEP…


Działalność nierejestrowana a ZUS

Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku odprowadzania jakichkolwiek składek ZUS, zarówno społecznych czy zdrowotnych. Nie podlega bowiem obowiązkowi rejestracyjnemu. Osoba prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń ani nie składa żadnych deklaracji ZUS.

Działalność nierejestrowana 2024

Limit dla działalności nierejestrowanej w 2024 roku będzie najprawdopodobniej liczony według formuły: 9 x minimalne wynagrodzenie. Obecnie Sejm pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie.

Zgodnie z powyższym, zakładając że od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł, roczny limit w 2024 roku (zależnie czy będzie on liczony na podstawie minimalnego wynagrodzenia z 2023 roku czy minimalnego wynagrodzenia z 2024 roku) wyniesie ok. 38 700 zł. Co jednak najważniejsze, zmieni się mechanizm liczenia tego limitu – z miesięcznego na roczny! Oznacza to, że cały roczny limit przychodu będzie można „zużyć” choćby jednorazowo (np. przy jakimś większym, jednorazowym zleceniu).

Działalność nierejestrowana jakie usługi

Polskie prawo nie przewiduje wielu ograniczeń dotyczących przedmiotu działalności nierejestrowej. W związku z kryteriami, które należy spełnić, aby działalność można było prowadzić bez zgłoszenia, należy uznać, iż jest to forma właściwa przede wszystkim dla usług świadczonych na małą skalę.

Ta forma prowadzenia działalności sprawdzi się dla osób, które chcą „dorobić” na przykład poprzez:

Nierejestrowana działalność gospodarcza nie może być natomiast prowadzona m.in. w następujących branżach:

 • zbieranie odpadów,
 • usługi detektywistyczne,
 • organizacja imprez turystycznych,
 • sprzedaż alkoholu i papierosów,
 • ochrona osób i mienia,
 • sprzedaż broni,
 • prowadzenie biura rachunkowego,
 • pośrednictwo ubezpieczeniowe.

Przykładów podobnych do tych wymienionych powyżej jest wiele. Zakres usług, które można świadczyć prowadząc działalność bez zgłoszenia jest szeroki i osoba, która decyduje się na takie rozwiązanie powinna mieć na względzie przede wszystkim omówione wcześniej ograniczenia.

Działalność nierejestrowana jak założyć

Działalności nierejestrowanej nie trzeba nigdzie zgłaszać ani w żaden inny sposób zakładać. Osoba fizyczna nie składa wniosku o wpis do CEIDG, urzędu skarbowego, ZUS-u ani GUS-u. Nie zostanie przydzielony numer NIP ani REGON.

Działalność nierejestrowana podatek

Jeżeli uzyskujesz przychody zarówno z działalności nierejestrowanej, jak i z umowy o pracę czy umów-zleceń lub umów o dzieło, przychody z działalności nierejestrowanej rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-36.

Jest tam rubryka „działalność nierejestrowana”, w której wykażesz przychody, koszty, dochód i należny z tego tytułu podatek. W celu opodatkowania przychodu podatkiem dochodowym kwotę przychodu obliczasz inaczej niż na potrzeby weryfikacji, czy mieścisz się w limicie określonym dla działalności nierejestrowanej.

Na potrzeby rozliczeń z urzędem skarbowym twoim przychodem z działalności nierejestrowanej są: pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub postawione do twojej dyspozycji w roku kalendarzowym oraz wartość otrzymanych świadczeń – w naturze i innych nieodpłatnych.

Oznacza to, że twoim przychodem podatkowym z tej działalności są tylko kwoty zapłacone przez klienta za towar lub usługę. Prowadząc działalność nierejestrowaną, nie masz obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek. Rozliczasz podatki dopiero w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Uzyskiwanie przychodów z działalności nierejestrowanej nie wyłącza prawa do wspólnego rozliczenia małżonków.

Działalność nierejestrowana faktura

Działalność nierejestrowana nie zwalania z wystawiania rachunków i faktur. Na żądanie kupującego, jesteś zobowiązany/a do wystawienia rachunku, na którym powinny się znaleźć następujące elementy:

 • kolejny numer,
 • data wystawienia,
 • nazwa usługi,
 • imię i nazwisko sprzedawcy,
 • dane nabywcy,
 • kwota do zapłaty.

W przypadku gdy jesteś podatnikiem VAT czynnym lub zażąda tego Twój klient, musisz wystawić fakturę, która będzie zawierała następujące elementy:

 • kolejny numer dokumentu,
 • data wystawienia,
 • nazwa usługi lub produktu,
 • jednostka miary i ilość (liczba) dostarczonych produktów lub wykonanych usług,
 • kwota należności,
 • cena jednostkowa usługi lub towaru,
 • imię i nazwisko sprzedającego,
 • imię i nazwisko lub nazwa nabywcy oraz jego adres.

Podobne wpisy