WYCENA SKLEPU INTERNETOWEGO + PROSPEKT DLA INWESTORA

Sprzedaż sklepu internetowego wymaga umowy przenoszącej prawa i obowiązki obecnego właściciela na nowego właściciel a sklepu internetowego. Wykorzystaj wzór umowy sprzedaży sklepu jaki znajdziesz poniżej. Korzystamy z niego przy sprzedażny sklepów internetowych.

WYCENA i  PROSPEKT SKLEPU INTERNETOWEGO

UMOWA
Sprzedaż sklepu internetowego wraz z oprogramowaniem i domeną internetową  

zawarta w Warszawie w dniu ………….., pomiędzy:

KUPUJĄCYM

Nazwa firmy: ……………………………………..

Siedziba: ……………………………………..

Adres do faktury: ……………………………………..

NIP: ……………………………………..

Osoba reprezentująca: ……………………………………..

adres mailowy do kontaktu: ……………………………………..

SPRZEDAJĄCYM

Nazwa firmy: ……………………………………..

Siedziba: ……………………………………..

Adres do faktury: ……………………………………..

NIP: ……………………………………..

Osoba reprezentująca: ……………………………………..

adres mailowy do kontaktu: ……………………………………..

zwanych dalej STRONAMI

§ 1 Przedmiot umowy i postanowienia wstępne.

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

 1. sprzedaż i przeniesienie praw ze Sprzedającego na Kupującego do :

  1. pełnej zawartości sklepu internetowego funkcjonującego na domenie internetowej …………………………………….. wraz ze wszelkimi prawami autorskimi oraz bazą danych dot. zamówień oraz użytkowników sklepu

  2. domeny internetowej ……………………………………..

  3. oprogramowania na którym funkcjonuje sklep internetowy

 2. wykonanie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego modyfikacji powyższego serwisu (sklepu) wg uzgodnień ustalonych z Kupującym oraz przeprowadzenie niezbędnych testów sprawdzających poprawność funkcjonowania sklepu po wprowadzonych poprawkach

 3. cesja domeny i serwera z pełną zawartością sklepu internetowego, oprogramowania oraz domeny

 

 

§ 2 Oświadczenia Sprzedającego.

Sprzedający oświadcza że:

   1. posiada niezbędne prawa do:

    • domeny internetowej …………………………………….. (w tym do słów zawartych w nazwie oraz do możliwości korzystania z domeny),

    • oprogramowania, na którym funkcjonuje sklep internetowy

    • wszelkich projektów graficznych, treści i rozwiązań oraz innych składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego zamieszczonych w niniejszym serwisie i użytych podczas jego modyfikacji

   1. do momentu sprzedaży Kupującemu sklepu internetowego, sklep był prowadzony zgodnie z obowiązującym prawem i nie spowodował żadnych szkód mogących obciążyć w przyszłości Kupującego

   2. nie posiada żadnych zobowiązań co do osób trzecich wynikających z dotychczasowego funkcjonowania sklepu internetowego mogących obciążać finansowo lub w inny sposób Kupującego a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji zobowiązuje się do niezwłocznego zadośćuczynienia Kupującemu za poniesione z tego tytułu szkody

   3. przeniesie na rzecz Kupującego prawa własności do sklepu internetowego oraz bazy danych klientów i użytkowników sklepu niezwłocznie po uiszczeniu opłaty

   4. dokona cesji domeny internetowej oraz serwera, na którym umieszczony jest sklep internetowy
   5. udostępni niezbędne informacje, zawartość i oprogramowanie sklepu internetowego oraz przeszkoli Kupującego w zakresie jego funkcjonowania i przyjętych rozwiązań

   6. przekaże Kupującemu kopię zapasową z pełną zawartością sklepu internetowego wraz z grafiką (pliki źródłowe PSD w programie graficznym PhotoShop)

   7. wyraża zgodę na sprzedaż przez Kupującego osobom trzecim sklepu internetowego wraz z jego zawartością oraz domeny internetowej ……………………………………..

   8. wszelkie informacje i uzgodnienia poczynione z Kupującym związane z funkcjonowaniem niniejszego sklepu internetowego oraz postanowieniami niniejszej umowy pozostaną w ścisłej tajemnicy i nie będą przekazywane osobom trzecim

§ 3 Modyfikacje sklepu internetowego

 1. Zakres prac wykonywanych przez Sprzedającego na rzecz Kupującego obejmować będzie min.:

  1. podpięcie sklepu do systemu płatności Kupującego
  2. instalacja serwisu na wskazanym przez Zamawiającego serwerze wraz z konfiguracją serwera do potrzeb niniejszego serwisu oraz konfiguracją kont pocztowych
  3. konfiguracja i instalacja systemu płatności elektronicznej
  4. przygotowanie planu prac na kolejne 12 miesięcy mających zwiększyć obrót w sklepie
 2. Prace związane z modyfikacją sklepu internetowego określone przez strony zostaną zakończone do ……………………………….

 3. Sprzedający oświadcza, że posiada stosowną wiedzę i uprawnienia do wykonania czynności zawartych w niniejszej umowie i będzie je wykonywał z należytą starannością z zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 4 Gwarancje Sprzedającego

 1. Sprzedający udziela Kupującemu 12-miesięcznej gwarancji technicznej na wykonane usługi i na sprzedany sklep internetowy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania błędów technicznych związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem sklepu.

 2. Utrata gwarancji następuje w przypadku ingerencji osób trzecich w kod źródłowy oprogramowania.

 3. Poprawki formalno – fizyczne (np. nieprawidłowe wyliczenia danych, błędy literowe, wadliwie działanie

odnośników, błędy związane z wyświetlaniem zdjęć itp.) będą usuwane w terminie 3 dni roboczych

od ich zgłoszenia natomiast za poprawki funkcjonalne (np. zmiana sposobu wyświetlania, nowe

mechanizmy itp.) odpłatność będzie ustalana indywidualnie.

 1. Wykonawca gwarantuje poprawne działanie skryptów oprogramowania z zastrzeżeniami punktu 2 niniejszego paragrafu.


§ 5 Płatności

 1. Tytułem sprzedaży i wynagrodzenia za wykonywanie Przedmiotu Umowy Kupujący zapłaci Wykonawcy łączną kwotę netto w wysokości …………………………………….. zł (……………………………………..złotych) + VAT (23%).

 2. Powyższe kwoty przekazane zostaną Wykonawcy na jego rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury PROFORMA – fakturę VAT Sprzedający wystawi i prześle pocztą po zaksięgowaniu wpłaty

 3. Strony oświadczają ze są płatnikami podatku od towarów i usług VAT
 4. Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy zgodnie z poczynionymi zamówieniami i ustaleniami niniejszej umowy.

§ 6 Obsługa sprzedażowa sklepu

Obie Strony niniejszej umowy ustaliły, iż możliwa jest dalsza współpraca po przejęciu sklepu przez Kupującego. Wsparcie dla nowego właściciela sklepu będzie wtedy realizowane w poniższym zakresie i rozliczana comiesięczną opłata na koniec każdego miesiąca:

 1. Obsługa logistyczna za każde 100 zamówień miesięcznie ……………………………………..zł + VAT (23%).

 2. Obsługa techniczna i marketingowa ……………………………………..zł + VAT (23%).

 3. Prowizja ……………………………………..% obrotu sklepu + VAT (23%).

Szczegółowy zakres prac w ramach poszczególnych pakietów wykonywanych w ramach obsługi sklepu ułożony na okres 12 miesięcy, zostanie przekazany Kupującemu zgodnie z § 3 Punkt 1. f.


§ 7 Poufność

Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do utrzymania poufności informacji dotyczących świadczonych usług oraz działalności gospodarczej stron i nie wyjawiania powyższych informacji osobom trzecim zarówno w trakcie obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu. Zakres informacji uznanych za poufne obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące: sprzedaży i finansów, kontaktów, metod operacyjnych, dokumentacji, statystyk oraz wszelkich innych zagadnień powiązanych z działalnością gospodarczą obu stron.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą wyniknąć podczas wykonywania niniejszej umowy, Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku efektów polubownego rozwiązania sporu właściwe będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Wykonawcy.

 2. W stosunku do zagadnień nieuregulowanych w umowie niniejszej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

STRONY UMOWY

Sprzedający                                 Kupujący

……………………………………………………                              ……………………………………………………

­­­